SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/002 | 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokRégi honlapKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

TörténetTörténet

„Nincs nagyobb hatalom, mint a tudás,
a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.”
(Gorkij)

Iskolatörténet a kezdetektől…

Nagy múltú városunk első „iskolájára” 14. századi iratokban már találunk utalásokat. 1610-ben a Szapolyaiak magasabb fokú iskola működtetését szorgalmazták és segítették, melynek megszűnéséről nincs információnk. A piaristák 1723-85 között vezettek gimnáziumot Tokajban, amelyet II. József császári rendelettel áthelyezett Sátoraljaújhelybe. Az állami polgári iskola – mely a 20. század elejétől középfokon nyújtott tudást a felemelkedni vágyóknak – megszűnését követően 1947-48-ban történtek kísérletek Tokajban gimnázium szervezésére, de a község akkori vezetői nem támogatták a lelkes lokálpatrióták igényét.

Rövid életű volt a "Sárospataki Református Kollégium" szervezésében működő kihelyezett gimnáziumi osztály is, melyhez népi kollégium is kapcsolódott.

Újabb és határozottabb kezdeményezésre 1951-ben került sor, melynek eredményeként 1952. szeptember 1-jén a Petőfi Sándorról elnevezett gimnáziumban megkezdődött a tanítás. Ezzel egyidejűleg kezdte meg működését a Ságvári Endre Diákotthon a tokaji Rákóczi-Dessewffy kastélyban Nagy Antal vezetésével.

Az induló osztályokba 120 tanuló iratkozott be, de a Megyei Művelődési Osztály 34 tanulót átirányított Sárospatakra, mert ott az államosítás miatt csökkent a létszám. Így a két első osztályban 86 tanuló kezdte meg a tanévet. Érdemes megjegyezni, hogy a 86 tanuló közül 66 tizennégy-tizenöt éves volt, 15 tizenhat, 4 tizenhét, 1 tanuló tizennyolc éves. Az 1953-54. tanévben az I. osztályt 81, a II. osztályt 68 tanuló fejezte be, 58 tett érettségi vizsgát a reál és humán tagozaton. A lemorzsolódáshoz jelentős mértékben hozzájárult a kollégiumi térítési díj 50 Ft-ról 200 Ft-ra emelése, ami különösen érzékenyen érintette a kis falvakból felvett tanulókat.

Az új intézmény első kinevezett igazgatója Komáromi Béla volt, aki néhány hét múlva a sárospataki Református Gimnáziumban folytatta pályáját, majd a tanítóképző igazgatója lett. Október 15-től iskolánkban Rokosz József polgári iskolai tanárt nevezték ki igazgatónak. Nehéz feladatok álltak előtte: a szűkös tárgyi feltételek mellett a nevelőtestület kialakítása is komoly kihívást jelentett. 1955-ben személyi változások történtek az intézmény élén: Nagy Antal lett a gimnázium igazgatója, helyettese pedig Kálmán László, aki később évtizedekig a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára és igazgatója volt. A kollégium élére Rokosz Józsefet nevezték.

A kezdeti 5 fős tanári kar 1953-ban 5 taggal, majd 1954-ben további 1 taggal bővült. A testület 1955-ben 13 főre növekedett, mely csak férfiakból állt. Néhány általános iskolai kolléga óraadóként segítette a nevelő-oktató munkát.

1955 más tekintetben is jelentős év az iskola történetében: ekkortól lett önálló gazdasági egység, számlaszámmal ellátva. Az iskolaalapítás a legszűkebb esztendőkben, feszült gazdasági, társadalmi viszonyok között történt, de a pedagógusok lelkesedése, szakma- és gyermekszeretete meghozta gyümölcsét. A statisztikai adatokból is kitűnik, hogy a tokaji gimnázium népszerűsége fokozatosan nőtt, és az ide jelentkezők száma is egyre gyarapodott.

A gimnázium rövid idő alatt Tokaj és környéke továbbtanulni szándékozó fiataljainak fellegvára lett. Az iskola történetének első évtizede nemcsak a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtésével telt el, hanem meg kellett birkózni a bekövetkezett demográfiai változásokkal is. Eleget kellett tenni a megváltozott társadalmi elvárásoknak, és ki kellett alakítani végre a gimnázium sajátos arculatát, amitől más, amitől vonzó és tokaji! A hatvanas évek elejére kialakult iskolánk vonzáskörzete is. Elsősorban Tokaj, a szomszédos falvak, a környező szabolcsi községek és a taktaközi települések fiataljai jöttek a gimnáziumba.

Fabulya László Ózdról érkezett Tokajba, és 1957-től 1966-ig volt az iskola igazgatója. Ezekben az években már évfolyamonként négy párhuzamos osztály volt, amelyek kinőtték a régi polgári iskola épületét. Ezért Fabulya László igazgató egy négy- és egy kéttantermes általános iskolai típusú épületet építtetett. 1962-ben ünnepelte az iskola fennállásának 10. évfordulóját, és ekkor vette fel a településünk nevéhez kapcsolódó, méltánytalanul elfeledett kuruc vezér, Tokaji Ferenc nevét, és viseli azt büszkén ma is, egyedül az országban. (Ennek az eseménynek az emlékét egy márványtábla őrzi, mely a legújabb épület falán is ott található.) Gimnáziumunk közreműködött megyénk két új iskolájának életre hívásában is. Az 1962/63. tanévben a megalakuló encsi gimnázium iskolánk kihelyezett osztályával kezdte meg működését. A tokaji gimnázium igazgatásával indult meg az edelényi gimnáziumban is az oktatás.

Az első érettségi vizsgát 1956-ban tették az intézményben. Annak ellenére, hogy igen mostoha körülmények között folyt a tanítás, a 62 érettségizettből 25 (40,3 %) nyert felvételt felsőfokú oktatási intézménybe. Nem volt szégyellnivalója az iskolának! A gimnázium rövid idő alatt Tokaj és környéke továbbtanulni szándékozó fiataljainak fellegvára lett.

A folytatás is igen kedvezően alakult. Az első években a humán-reál osztályokban minden tanuló érdeklődésének megfelelően készülhetett választott pályájára. Az iskola vezetése, tanárai sohasem maradtak meg csak a gimnáziumi képzés mellett, nemcsak az épület falait, helyiségeit gyarapították, hanem a lehetőségeket is. Keresték azt az oktatási formát, amelyben az elméleti műveltség mellett valami gyakorlati ismeretre is szert tehetnek tanulóink, hiszen nem mindenkinek adatott meg a továbbtanulás lehetősége, a mindennapi élet pedig megkövetelt valamiféle jártasságot. Ez az igény hívta életre a hatvanas években az 5+1-es képzést, aminek keretében a diákok a héten öt napig elméleti oktatásban részesültek, a hatodik tanítási napon a lányok női angol szabás-varrást, kerámiafestést tanultak, a fiúk pedig műszaki szakoktatáson (gépszerelő, általános lakatos), vettek részt, szőlészetet tanulhattak. A negyedik tanév végén minősítő vizsgát tehettek, így az érettségi mellé szakmát is szerezhettek.

Tokaj szelleme és adottsága szinte megkívánta, hogy itt működjön Hegyalja szőlészeti képezdéje. A környék kiváló borász szakemberei, mérnökei, a hegyközségek, a szőlészettel foglalkozó üzemek nagyszerű partnerek, segítők voltak a szőlőtermelő és borkezelő szakközépiskola kialakításában, gyakorlati munkájának megszervezésében, ami alaposan kitágította és megváltoztatta az iskola vonzáskörzetét 1963 és 1974 között.

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy a szakközépiskola tanárát, dr. Almássy Károlyt és a szakmai munkát segítő Bakonyi József főkertészt Kossuth-díjjal tüntették ki, és arra, hogy ez az iskolatípus számos kiváló szakembert adott az országnak, akik a történelmi borvidékeken, feldolgozó üzemekben mindmáig kiemelkedő munkát végeznek.

A hetvenes évekre a régi humán-reál tantervű gimnáziumi osztályok kora lejárt, helyébe szervezni kellett a kor elvárásainak, a tanulók érdeklődésének megfelelő egyéb speciális osztályokat. A humán jelleget biztosította az 1972-ben beindított óvónői szakközépiskola, a reál, ill. természettudományos érdeklődésű tanulók pedig 1971-től a biológia tagozatra felvételizhettek.

1966-tól ismét Nagy Antal került a gimnázium élére, aki 1985-ig vezette az intézményt. Az ő vezetése alatt 1971-ben tanulók, tanárok és szülők összefogásával egy biológiai szárnyat (biológiai laboratórium és előadóterem) építettek a már meglévő épülethez, amely kedvező munkakörülményeket, jó felszereltséget biztosított a biológia tagozatos diákok számára. A sikeres érettségi vizsgák után legtöbbjük orvosi, állatorvosi, gyógyszerészeti, kertészeti, agrármérnöki egyetemre, mezőgazdasági, élelmiszeripari főiskolára jelentkezett, de számos természettudományi végzettségű pedagógus, mérnök, gyógytornász is ezekből az osztályokból került ki.

Az 1970-es években országosan megnőtt az igény arra, hogy az óvodáskorú gyermekekkel is korszerűen művelt, sokoldalúan képzett szakemberek foglalkozzanak. A felsőfokú intézetek egyedül nem tudták ezt az igényt kielégíteni, ezért a ’70-es évek elején beindított középfokú óvónői szakközépiskolai oktatással akarta a minisztérium a hiányt pótolni, a képesítés nélkülieket leváltani.

Iskolánkban az 1972/73-as tanévtől a szőlész-borász szakközépiskolai osztályok helyébe lépett az óvónőképzés. A képzés 23 éve alatt a szakközépiskola tartalmi munkája, irányítása sokat változott. A szakmai gyakorlat a helyi óvodákban történt, de kerestük a kapcsolatot a megye másik két óvónői szakközépiskolájával és a felsőfokú intézményekkel is. A következetes, színvonalas elméleti, szakmai tanításnak köszönhetően nemcsak sikeres érettségi és felvételi vizsgát tettek lányaink, hanem minden évben bejutottak az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjébe, és öten az elsők között végeztek. Az egész városnak gazdag színfoltja volt az óvónőképzős diákjaink kulturális tevékenysége. Csodálatos hangulatot tudtak teremteni ötletgazdag műsoraikkal, a több ízben aranyminősítéssel díjazott kórusukkal, néptánccsoportjukkal. Rendszeres résztvevői voltak a szüreti napok programjainak is. Számos versmondó, jó sportoló került ki közülük. Általában pedagógiai, gyógypedagógiai főiskolát végeztek érettségi után, és a felsőfokú óvónői képesítést is szinte mindannyian megszerezték. Az osztálytalálkozók élményei alapján megállapíthatjuk, hogy volt növendékeink az ország minden részére, sőt a nagyvilágba is elkerültek.

A tanárok, tanulók folyamatos önképzését kezdetektől az iskola könyvtára segíti. Eleinte igen szerény keretek között működött, és a könyvtárosi munkát is túlórában végezte egy-egy magyar szakos kolléga. A könyvtári munka szakszerű ellátása 1976-ban kezdődött, amikor főállású szakkönyvtáros (Siku Albertné) került a könyvtár élére.

Az iskola 1977-re elérte ifjúkorát, 25 évesen már volt saját arculata, szellemi karaktere, hagyománya, rangja, tekintélye és hírneve. A 25. jubileumot egész napos rendezvény keretében ünnepeltük, ami lehetőséget adott régi és új tanárok, tanulók találkozására, a település, a járás és a megye vezetőinek elismerő szavaira. Ez az alkalom azzal vált emlékezetessé, hogy az „öregdiákok” kezdeményezésére és anyagi támogatásával Bakallár József festőművész mozaikfalat készített a régi épület előterében, és az iskola előtti kertrészbe egy kuruc mellszobrot is állítottak, Turcsányi Árpád alkotását, ami Tokaji Ferenc elképzelt portréja.

Az 1970-es évek gazdasági-társadalmi stabilizációja eredményezte az iskolák és az oktatás fejlődését, s azt a törekvést, hogy váljék sokszínűbbé, modernebbé a gyermeknevelés. Megnőtt a tanári szabadság, és az oktatási reformok nagyobb lehetőséget adtak a szervezett tehetséggondozásra és a hátrányos helyzetű, lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A pedagógus nemcsak arra született és hivatott, hogy ismereteket közvetítsen, hanem arra is, hogy formálja, alakítsa növendékét, segítse önkeresésében, egyénisége megtalálásában, kialakításában. A tokaji gimnáziumban hagyomány volt addig is, hogy nem hagyták elkallódni a tehetségeket. Az első évektől kezdve önzetlenül, minden fizetség nélkül vállalták a kollégák a felvételire, versenyre való felkészítést.

Az érett korba lépő intézmény az 1980-as évek közepén már felnőtt módon válaszolt a társadalmi elvárásokra. Dévald István kilenc évi igazgatóhelyettesi munkája alatt olyan széles körű tapasztalatra tett szert, hogy 1985-ben, amikor először igazgatóvá választották, már tudatos vezetői programmal rendelkezett. Mint minden új tokaji igazgató, ő is építkezni kezdett. Ekkor került sor a tetőtér beépítésére, ami átmenetileg enyhítette a tantermek és szaktantermek hiányát. A tanárok, tanulók, szülők és szponzorok összefogása ismét nem ismert lehetetlent. Fél év alatt két tantermet, egy nyelvi laboratóriumot, egy számítógépes termet, raktárt és mellékhelyiséget sikerült létrehozni. Itt, ebben a Tisza partján meghúzódó, örökösen a fennmaradásért küzdő városkában, szerény épületben, de annál nagyobb elhatározással dolgozott az iskola vezetése és valamennyi pedagógusa az oktatás színvonalának emeléséért, feltételeinek folyamatos bővítéséért.

A tantestület időben felismerte, hogy az oktatásban is kíméletlen verseny indult el, s csak a munka, a szellemi és fizikai alkotás, az újra való fogékonyság hozhatja meg a környezet, a szakma, az emberek elismerését, az intézmény vonzerejét.

A modern idők, a változó világ válaszút elé állította az iskolákat is: vagy kilépnek az épület falai közül, kinyitják kapuikat az új befogadására, vagy lemaradnak és elsorvadnak. A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola már a 80-as évek közepén felismerte, hogy az új idők nagy kihívása a számítástechnika és az idegen nyelvi kultúra fejlesztése. A nyelvtanulásnak mindig is rangja volt ebben az iskolában. Az orosz, latin és német nyelv oktatásában szép eredményeket tudhattunk magunkénak, de feltétlenül bővíteni kellett a nyugati nyelvek tanítását. 1987-ben végre megvalósult az angol nyelv oktatása, amely a számítástechnikai képzést is segítette, és mint világnyelv a külkapcsolatok bővítésére is szolgált.

Tanulóink, tanáraink a kultúra közvetítői határokon innen és túl, de legfőképpen itt helyben. Minden túlzás nélkül állítható, hogy a gimnázium alapítása óta Tokaj szellemi és kulturális központja. Művésztanáraink (Tenkács Tibor, Fábián Katalin, Csirpák Viktória, Veress Gyula Alpár, Majoros Cecília) tevékenysége, alkotásai gazdagítják a város szellemét, küllemét (szobrok, domborművek, emléktáblák, fafaragások, címerek, kiállítások). Tenkács Tibor (1913-1988) művésztanárt rabul ejtette a tokaji táj egyedülálló szépsége, a Tisza, a Bodrog, a Kopasz-hegy és a Hegyalja. Itt hozta létre a művésztársai és saját maga fejlődését segítő házi művésztelepét, majd ebből a Művelődési Minisztérium segítségével 1954-ben a Tokaji Művésztelepet. 1965-ben megszervezte a Zilahy György Művészbarátok Körét. Születésének 100. évfordulója alkalmából a családdal és a várossal közösen 2013. április 20-án nagyszabású centenáriumi ünnepség keretében idéztük fel Tenkács Tibor életét és művészetét.

A táj szépsége, a hely szelleme nemcsak a képzőművészeket csábította ide, hanem az írókat is. Évről évre városunk, iskolánk és a kollégiumunk ad otthont az írótábornak. A Tokaji Írótábor Kuratóriuma és a város vezetése mindent megtesz azért, hogy baráti kapcsolat alakuljon ki a helyi lakosság, értelmiség és a tábor résztvevői között. A tábor keretében az iskolánk mellett található Millenniumi Irodalmi Emlékparkban minden évben márványtábla kerül felavatásra a legnagyobb magyar költők és írók tiszteletére.

Büszkék lehetünk arra is, hogy intézményünk falai között és a tantestület néhány tagjának kezdeményezésére alakult meg Tokaj Város Vegyeskara, mely az elmúlt 31 évben többször nyerte el a szakmai zsűritől az aranyminősítést.

A rendszerváltás más szellemiséget, gondolkodásmódot igényelt, egyre gyorsabb tempójú munkát kívánt, ugyanakkor óriási lehetőségeket is kínált. Egyik napról a másikra kellett váltanunk, újítanunk, alkalmazkodnunk a változó világhoz. Át kellett gondolnunk egész oktatási rendszerünket, benne a mi elképzeléseinket, lehetőségeinket, a társadalmi szükségleteket, és ki kellett együttesen dolgoznunk, meg kellett terveznünk a jövő iskoláját. Azt már évekkel ezelőtt láttuk és tudtuk, hogy nekünk előre kell terveznünk, a jövőre kell koncentrálnunk. Ahhoz, hogy a modern iskola feltételének megfeleljünk, újabb képzésekre, nagyobb felkészülésre és mindenekelőtt korszerűbb felszerelésre van szükségünk. Újra indíthattuk a biológia tagozatot, mely napjainkban is működik. A számítástechnika fontosságát már korábban felismertük. Oktattuk 1983 óta, de az igény egyre nőtt. Pályázatok útján, kollégáink szakértelmével, segítségével sikerült az első gépparkot kialakítani. Ezen a szakterületen az érdeklődés és a lehetőség szerencsésen találkozik és kamatozik. Hosszas töprengés után a tantestületünk amellett döntött, hogy 1992-től a középfokon megszűnő óvónői képzés helyébe pedagógiai szakközépiskolai osztályt szervez. Az újabb humán iskolatípus iránt is nagy az érdeklődés, tanulóink kimagasló eredményeket értek el a versenyeken és a továbbtanulásban.

A kísérletezés, útkeresés nem fejeződött be a reál- és humán képzés átformálásával, nem feledkeztünk el intézményünk egyik legfontosabb erényéről, a tehetséggondozásról sem. Országos tendenciává vált a hatosztályos gimnáziumi osztályok szervezése a tehetséges, továbbtanulni akaró diákok részére. 1992-től a tokaji gimnáziumban is beindult ez a képzés. A „kisgimisek” igen jó alapokat kaptak, minden év végén vizsgáztak, és kiváló versenyeredményeket értek el. Helyét a 2002-ben beindított angol-német nyelvi tagozatos osztály vette át. Ez az osztálytípus biztosítja az oktatás színvonalát, az itt tanulók nemcsak idegen nyelvből, hanem minden tárgyból szép eredményeket érnek el. A humán szakokon túl innen kerülnek ki a leendő mérnök, közgazdász és orvostanhallgatók is. Rövid ideig (2005-2009), a megnövekedett igény miatt újra indítottuk az érettségire felkészítő esti tagozatot, így lehetőséget tudtunk adni a környező településeken élő fiatal felnőttek számára a továbbtanulásra.

Az alapos és átgondolt tervező és szervező munka, valamint az önkormányzat, a szülők, az érdekvédelmi szervezetek, a szponzorok támogatása meghozta gyümölcsét: kinőttük az iskola épületét! A város vezetése, Májer János polgármester fontosnak tartotta a városhoz méltó infrastruktúra megteremtése mellett az oktatási intézmények fejlesztését is, hiszen a század eleje óta komolyabb iskolaépítés a településen nem történt. Örvendetes, hogy a város fejlesztési programjában kiemelt szerepet kapott először egy kollégiumi épület, majd egy középiskola építése is. 1990-ben felépült a régen várt kollégiumunk Pirityi Attila tervei alapján, és elkezdődött a gimnázium új épületének tervezése is. Amikor még a régi épület előterében nézegettük az elkészült makettet, szinte nem is reméltük, hogy pár év alatt valóra válik a több évtizedes álom.

1996-ban beköltöztünk a Bodonyi Csaba által tervezett, a XXI. század igényeinek megfelelő, új, korszerű épületbe. Méretei, kivitelezése, egyedi arculata, az oktatás infrastrukturális feltételrendszere európai szintű. Az iskola építészetileg egyedi alkotásnak minősülő épülete mindenben megfelel a XXI. század eleji oktató-nevelő munka feltételeinek. 1997. április 22-én került sor az ünnepélyes iskolaavatóra, amely felejthetetlen emlék marad mindannyiunk számára. 1996 a változások éve volt iskolánkban és a város életében is. 1996. július elsejétől az addig önállóan működő iskola és kollégium összevonásra került. 2015-től a kollégium újra az iskolától független, önálló intézményként működik.

2004-ben Dévald István igazgató úr nyugállományba vonult, így új vezető került intézményünk élére Dr. Dankóné Patkó Kornélia személyében. Újszerű és nehéz feladatok előtt állt, hiszen az oktatásban gyökeres változások kezdődtek. Vezetői programjának meghatározó elemei lettek a jövőorientáltság, a munkaerőpiac igényeihez igazodó képzési profil fejlesztése, a tudás- és készségfejlesztés új formáinak népszerűsítése.

A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetése új kihívásokat és feladatokat adott minden területen, meg kellett teremteni az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülés feltételeit. Programjában fő hangsúlyt kapott az informatikai, a környezetvédelmi és a nyelvi képzés fejlesztése, a matematika és természettudományok emelt óraszámban történő tanítása. A környezetvédelmi és az informatikai szakközépiskolai osztályok eszközrendszerének bővítésére kedvező pályázati lehetőségek adódtak, melyek segítségével igen korszerű gépparkot és laboratóriumokat sikerült kialakítani. Képzéseinket a kor követelményei szerint gazdagítottuk, 2005-ben a Multimédia-fejlesztő szakképzést vezettük be. Ez a középfokú OKJ-s képzés komoly népszerűségnek örvendett, segítette tanulóinkat abban, hogy sikeresen megfeleljenek a munkaerőpiac modern elvárásainak.

Kiemelt célunk volt, hogy vizsgaközpontok is működjenek iskolánkban, hiszen annak tárgyi és személyi feltételeivel rendelkeztünk, illetve megteremtettük azokat. 2005-ben akkreditációnk sikerrel zárult, melynek eredményeként ECDL informatikai vizsgaközpont és ECL nyelvvizsgahely lettünk. A diákok számára igen kedvező, hogy itt, helyben le tudják tenni az ECDL vizsgát, angol és német nyelvből pedig alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgát tehetnek.

Idegennyelv-oktatásunk magas színvonala alapján a 2004-2005-ös tanévtől nyelvi előkészítő osztályt indítottunk. Ebben az osztálytípusban a választott idegen nyelv és az informatika magas óraszáma biztosította diákjaink számára a mielőbbi sikeres nyelvvizsga és ECDL informatikai vizsga megszerzését. Az ECDL akkreditációt felnőtt tanfolyamok tartásának lehetőségével egészítettük ki. Számos nyertes pályázat segítségével sikerült 5 számítógéptermet a legkorszerűbb gépparkkal ellátnunk. Az új OKJ bevezetésére készülve a 2008-2009-es tanévre az alagsorban hoztunk létre az Informatikai rendszergazda, hálózattelepítő- és üzemeltető szakképzés beindítására szerelőműhelyt. Valamennyi szaktanteremben és a közismereti szárny tantermeiben megteremtettük az IKT használatának biztosítását. A termekbe asztali számítógép, projektor, fehér tábla, Ebeam került. Képzési kínálatunkat felsőfokú WEB- programozó szakképzéssel gazdagítottuk a 2009-2010-es tanévben, ezzel az intézményünkben tanuló diákokat szerettük volna segíteni továbbtanulásukban. Folyamatosan bővítettük az eltelt évek alatt a tanárok informatikai eszközeit, az órára vihető laptopok és mobil projektorok számát, a dokumentálásra használható digitális kamerák, fényképezőgépek mennyiségét.

2012-ben a legnagyobb informatikai fejlesztés a CISCO-labor létrehozása volt. Stratégiai célunkhoz szorosan kapcsolódott, hogy a CISCO Hálózati Akadémia tagja lehessünk. Azon kevés középiskolák közé tartozunk, akik teljesítették a tárgyi és személyi feltételeket, ezáltal tagjai lehetnek a CISCO Hálózatnak. A CISCO-vizsga újabb jogosítványt jelent a nálunk informatikai oktatásban részesülőknek, újabb előnyt jelent ez számukra a munkaerőpiacon.

Intézményünk stratégiai céljai között az idegen nyelv és az informatika magas szintű művelése mellett kiemelkedik a környezettudatos magatartásra, a környezetvédelemre nevelés. Az új iskolaépülettel egyidős a környezetvédelmi szakközépiskolai oktatás. A környezetvédelmi szakközépiskolának épülő, megjelenésével is motiváló „tanító tér” segíti stratégiai célkitűzésünk megvalósítását. Szakmai Programunkat áthatja a környezettudatos magatartásra nevelés. Környezeti nevelési mintaiskola, örökös ökoiskola lettünk, alapító tagja vagyunk a 4 ország (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország) egy-egy iskoláját összefogó Junior Öko-Expert Projektnek, mely 2022-ben újabb, szlovák taggal bővült. 2004-től komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyt működtetünk, szakmai konferenciákat szervezünk. Biológiaoktatásunk, tagozatunk és a környezetvédelmi képzésünk sikeressége együttesen adják a természettudományos oktatásunk magas színvonalát. Tanulóink a megyei és országos versenyeken, az érettségi, a felvételi és a szakmai vizsgán elért eredményeire méltán vagyunk büszkék.

Iskolánk múltjához, az egykori szőlőtermelő és borkezelő szakközépiskolai osztályhoz szorosan kapcsolódik a 2006-ban bevezetett bortechnológus felsőfokú oktatás, amely 2014-ig működött. A képzést az Eszterházy Károly Főiskola akkreditáltatta, a velük kötött együttműködési megállapodás alapján az országban elsőként Tokajban indult levelező tagozaton felkészítés.

Intézményünk azon kevés középiskola közé tartozik, amelyek nagyszabású beruházásokról, megújulásról, prosperálásról számolhatnak be. Képességünk a folyamatos megújulásra, az aktuális eseményekre való azonnali reakcióra intézményünk fontos sajátossága, amely egyedinek mondható, és ami mögött szervezett munka valamint erős elhivatottság áll. Folyamatosan keressük az új lehetőségeket és azok megfelelő kihasználását. Tanári karunk valamint diákjaink mellett a siker eléréséhez természetesen szükségünk volt külső segítségre pályázatok formájában.

A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítványa a norvég alap 150 millió forintos támogatását nyerte el. 2010-ben az alagsorban elkészült a hulladékanalitikai és környezettechnikai laboratórium a környezetvédelmi technikus, hulladékgazdálkodó szakképzés segítésére. A gyakorlatorientált képzés feltételeit messze az átlag fölötti szinten sikerült megvalósítani, ezzel a beruházással az ország első három környezetvédelmi középiskolájává váltunk. Megtiszteltetés számunkra, hogy záró konferenciánkon jelen volt Siri Ellen Sletner, Norvégia nagykövete. Meglátogatta és elismeréssel szólt laboratóriumunkról Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, Demeter Ervin kormánymegbízott és az egyetemek, főiskolák professzorai, oktatói, akik felsőoktatási nyílt napjaink résztvevőiként tekintették meg laboratóriumainkat.
Az alapítvány feladata továbbá a nyelvtanulás, a külföldi cserekapcsolatok kiépítésének támogatása, a tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás nyújtása, a nyertesek díjazása, diák kutatómunka szponzorálása.

A környezetvédelmi technikus energetikai környezetvédő szakképzés beindításának tárgyi feltételeit 32 millió forintos pályázati forrás teremtette meg szintén 2010-ben. A demonstrációs termet iskolánk tetőterében önerőből alakítottuk ki.

Iskolánk egyre színesedő világában újdonságot jelent egy, az eddigiektől merőben eltérő tagozat indítása. Társadalmi igény hatására kezdődött iskolánkban a belügyi rendészeti szakközépiskolai oktatás. Már az első évben, 2010-2011-ben két osztály indítására kaptunk engedélyt a rendkívül nagyszámú túljelentkezés miatt. Szeptemberre az oktatás feltételeinek gazdagítására felújítottuk a kondicionáló termet az alagsorban, és majd egy évvel később lövészettel, közlekedési ismeretekkel bővítettük a diákok felkészítését. 2013 szeptemberétől mind gimnáziumi belügyi rendészeti, mind közszolgálat szakmacsoportos képzésre vártuk az érdeklődő fiatalokat.

A kétszintű érettségi vizsga bevezetését követően iskolánkban egyre gyarapodott a választott vizsgatárgyak száma. Ezek egyike volt a testnevelés. Az emelt szintű testnevelés érettségi feltételeinek biztosítására és a testnevelés tagozat bevezetésére több évig készültünk. A 2007-2008-as tanév kiemelkedő beruházása a saját forrásból és szponzori támogatással elkészült szabadtéri sportpálya volt. A délutáni tömegsport, a DSE vízi szakosztálynak működése, a kollégium szabadidős tevékenységének színesebbé tétele érdekében minősített hajókikötőt (stég) építettünk saját forrásból. A menza utólagosan lefedett tetején, a tető alatt kajaktárolót hoztunk létre, a kajaktárolóban vizesblokkot építettünk. A kajaktároló funkciója bővült 2012-ben, amikor ott lőpályát alakítottunk ki a belügyi rendészeti képzés segítésére.

Megtörtént iskolánkban a pedagógiai paradigmaváltás, instruktív pedagógiai rendszerünket konstruktívvá alakítottuk (kompetencia alapú oktatás, kooperatív tanulás, projektoktatás). Nyertes HEFOP 3.1.3 Felkészülés a kompetencia alapú oktatásra pályázatunk keretében a pedagógusok továbbképzésére, eszközbeszerzésre, oktatási anyagok sokszorosítására került sor. Az új módszereket belső továbbképzéseken, munkaközösségi foglalkozásokon, konferenciákon adták tovább a felkészült kollégák. A sikeres zárásnak köszönhetően 2010-ben előminősített referenciaiskola, több felsőoktatási intézmény gyakorlóhelye lettünk. A pedagógiai paradigmaváltással egy időben a pedagógia iránt érdeklődőknek szerettünk volna további lehetőségeket biztosítani képzésük alatt, ezért 2008-2009-ben a szociális szolgáltatások, majd a 2009-2010-es tanévben a művészet, kommunikáció, közművelődés szakmacsoportot kínáltuk. Iskolánkban nagy hagyománya van a művészeti nevelésnek, a képzőművészetnek, az iskolai énekkarnak, irodalmi színpadnak, színjátszásnak. A művészet, kommunikáció, közművelődés szakmacsoport indításával együtt újra elindítottuk a színjátszást a Miskolci Nemzeti Színház támogatásával.

Iskolánk oktatási kínálata, az évről évre gazdagodó tanórai és tanórán kívüli lehetőségek sora, a tárgyi feltételek dinamikus fejlesztése együttesen eredményezték a tanulói létszám folyamatos növekedését. A növekedéshez hozzájárul érettségi, felvételi és szakmai vizsga eredményünk, a megyei, valamint az országos versenyeken részt vevő diákjaink sikeres szereplése, az általuk elért helyezések. Az „Egész évben nyílt nap” programsorozattal, beiskolázási tájékoztatók tartásával, diák mentorok bevonásával, profilmódosítással, hatékony PR-tevékenységgel sok intézmény diákjaihoz eljutunk. Évről évre nő a települések száma, ahonnan tanulóink érkeznek. Nyílt napjainkon zsúfolásig megtelik a hátsó aula érdeklődő diákokkal, szülőkkel.

A demográfiai hullámvölgy ellenére a mi intézményünkbe jelentkező tanulók száma nem csökken, köszönhető ez a gimnáziumi és a szakközépiskolai, technikumi oktatási profiljainknak, az érettségi utáni, szakképzési kínálatunknak, a profilok munkaerőpiaci szükséglet szerinti módosításainak.

2012. október 6-án egy nagyszabású, színvonalas, mégis emberközeli jubileumi ünnepségen idéztük fel a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium megalapítása óta eltelt 60 évet. Ez alatt a hat évtized alatt csaknem hatezer diák szerzett érettségi bizonyítványt intézményünkben, s ezzel együtt maradandó emlékeket, melyek középiskolai éveikhez, osztálytársaikhoz és tanáraikhoz kapcsolódnak. 2012. november 8-án Dr. Dankóné Patkó Kornéliát a Tokaji Járási Tankerület igazgatójává nevezték ki. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium új igazgatója nyolc év igazgatóhelyettesi munka után Molnárné Tóth Erika lett, aki elődei nyomdokain haladva nagy szakértelemmel, a hagyományokat és az értékeket megőrizve, de a jövőbe tekintve vezeti az intézményt.

Az iskola történetének összefoglalása Makó Balázsné és Dr. Dankóné Patkó Kornélia iskolánk 60 éves Jubileumi évkönyvében megjelent cikke, valamint a korábbi évkönyvek alapján készült.

Változás és állandóság

Intézményünk történetének 2012 és 2022 közötti időszakát talán ezzel a két szóval lehetne legtömörebben jellemezni. Az állandóság megnyilvánul mindabban, hogy amit az iskolaalapítók és a mindenkori igazgatók, tantestületek legnemesebb feladatként a zászlajukra tűztek: a középiskolás „emberfők kiművelése” és a maradandó értékek megőrzése, átadása, ebben a 10 évben is a legfőbb motivációt jelentette számunkra. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a világ, s benne iskolánk rengeteget változott. Ezen változások egy része természetes és lassabb folyamatok eredménye, például a tanulást segítő egyre korszerűbb eszközök és innovatív pedagógiai módszerek használata, más része pedig hirtelen bekövetkező, mindent gyökeresen átalakító volt, mint a Covid-19 járványok miatt szükségessé váló online oktatás.

Ezeken a mindenkire hatással lévő eseményeken túl iskolánk életét a mindenkori intézményfenntartó szervezetek határozták meg. Ebből a szempontból a 2012 és 2015 közötti időszak különösen mozgalmas volt. A 2012-ig a települési önkormányzatok által fenntartott intézmények esetében egy új jogszabály alapján a fenntartói és működtetői feladatkör kettévált. Az első a szakmai irányítás területére, az utóbbi az épülethez kapcsolódó tennivalók és a technikai feltételek biztosítására vonatkozott. A mi iskolánk esetében ez azt jelentette, hogy a korábbi fenntartó, azaz Tokaj Város Önkormányzata továbbra is vállalta a működtetéshez kapcsolódó teendők ellátását, de az intézmény fenntartója 2012. szeptember 1-jén létrejött Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett. A közvetlen irányításért a megalakuló Tokaji Tankerület felelt, mely 2013. január 1-jétől tokaji központtal a járás általános iskolái mellett – egyetlen középiskolaként – a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak a fenntartója lett.

Ez az átalakulás személyi változásokat is eredményezett, hiszen iskolánk korábbi igazgatóját, Dr. Dankóné Patkó Kornéliát, aki 2004 és 2012 ősze között volt az intézmény vezetője, 2012. november 8-án a Tokaji Járási Tankerület vezetőjévé nevezték ki. A Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium új igazgatója Molnárné Tóth Erika lett, aki elődei nyomdokain haladva nagy szakértelemmel, a hagyományokat és az értékeket megőrizve, de a jövőbe tekintve vezeti az intézményt. Molnárné Tóth Erika a kinevezését megelőző nyolc éven át az intézményünk igazgatóhelyetteseként dolgozott, így nagy rálátással rendelkezett az iskola életét meghatározó külső és belső folyamatokra. A Tokaji Tankerület és iskolánk útja hamar kettévált, hiszen egy kormányzati döntés értelmében 2014. január 1-jétől a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium fenntartója a Miskolci Tankerületi Központ lett, bár számos folyamatban lévő ügy lebonyolításával továbbra is a Tokaji Tankerületet bízták meg.

Oktatáspolitikai törekvés és országos tendencia volt a profiltisztítás, azaz annak az elérése, hogy egy intézmény egy típusú feladatrendszer ellátására koncentrálva vagy gimnáziumi, vagy szakközépiskolai képzést folytasson, vagy kollégiumként funkcionáljon. Ezen szándék értelmében a kollégiumi ellátás biztosítása 2015-ben kikerült az ellátandó feladatok köréből, s megalakult a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium, melynek fenntartója a Szerencsi Tankerületi Központ, vezetője Ladinszki Tünde lett. A szervezeti átalakulás ellenére az intézmények közötti együttműködés rendkívül szoros: a kollégium csak a mi iskolánk tanulói számára biztosít lakhatást, s gondoskodik hétközbeni ellátásukról, fejlődésükről, közösségi élményekről. Ezek érdekében számos tanulócsoportos foglalkozást, tematikus és szabadidős programot szervez a kollégium vezetése és a nevelőtanárok. A kollégista tanulók befogadásán túl helyet ad jelentős számú tanórának, hiszen a gimnázium épülete – bármilyen nagy és impozáns is – véges kapacitásokkal rendelkezik, s a kollégium tanulószobái nélkül nem lenne elegendő tanterem a foglalkozások lebonyolításához.

2014-ben félő volt, hogy a szinte a kezdetek óta szerves egységben és olajozottan működő többprofilú intézményünk az átalakításokból hátrányosan fog kikerülni, ezért Molnárné Tóth Erika igazgató a teljes nevelőtestület, tanulóifjúság, szülői szervezet, a korábbi iskolavezetés, az alma materhez kötődő öregdiákok, nyugdíjas kollégák, valamint a helyi városvezetés és civil szervezetek, szakmai partnerek, és az iskolánkhoz valamilyen módon kapcsolódó polgárok támogatásával a magas szintű tárgyalásokon hatékonyan érvelt a gimnáziumi és a szakközépiskolai képzések megtartása mellett. Támogatásukat közel ötezren aláírásukkal is hitelesítették, mellyel azt a meggyőződésüket fejezték ki, hogy intézményünk esetében továbbra is van létjogosultsága a több évtizeden át kipróbált, megszilárdult és jól bevált szervezeti formának. Iskolánk 1952-es megalapítása óta különleges közoktatási intézmény, hiszen a gimnáziumi osztályok után hamarosan engedélyt kapott szakközépiskolai – a vidékünkön hiánypótló szőlőtermelő és borkezelő - képzés indítására. A kezdetektől kettős cél vezérelte az intézményt és a döntéshozókat: választ adni a régióban párhuzamosan jelen lévő igényekre, melyek a magasan kvalifikált munkaerő biztosítására és a továbbtanulás esélyét lehetővé tévő érettségit adó képzésre irányult. Az intézmény fennállásának 70 éve alatt törekedett arra, hogy ezt megvalósítsa, s ezzel szolgálja a Tokaj vonzáskörzetében élő és a más településekről hozzánk érkező diákok érdekeit. A több fórumon lezajlott egyeztetéseken a gimnázium igazgatónőjének tolmácsolásában elhangzó észérvek halló fülekre találtak, így iskolánk egyike lett azon kevés állami fenntartásban lévő középiskolának, ahol megmaradt a vegyes profil, s tovább folyhatott a gimnáziumi és szakközépiskolai oktatás, s 2015-ben iskolánk a 64. tanévét az addig megszokott rendben gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokkal kezdte meg.

2015. július 1-jén iskolánk átkerült az új szervezetként létrehozott Szerencsi Szakképzési Centrum fenntartásába. A központi előírásoknak megfelelően a neve is megváltozott, hiszen ekkortól kezdve a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája nevet viselte. 2016. július 1-jétől a szakképzés területén zajló országos változások eredményeként a korábban használatos „szakközépiskola” más iskolatípus elnevezésére szolgál, s az érettségit is adó szakképző intézményekre használatos új terminus a szakgimnázium lett. Ez a változás az intézmény nevének újabb módosulását jelentette: a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumaként funkcionált 2020-ig, amikor a megjelenő új szakképzési törvény alapján a korábbiakból jól ismert „technikum” vált az iskolánk által is kínált képzési forma hivatalos megnevezésévé. Ez alól kivételt képezett a pedagógia ágazat, mely néhány humán és művészeti képzéshez hasonlóan megmaradt szakgimnáziumi formában. Így a 2020. július 1-jétől kezdődően jelenleg is használt nevünk: Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium.

 

Képzési paletta

Az átalakulások alatt a gimnáziumi képzéseink zavartalanul folytak. Az ezen iskolatípus iránt érdeklődők idegen nyelvi, biológia, matematika és belügyi rendészeti tagozaton szereztek és szereznek naprakész, szilárd ismereteket és készségeket, magas szintű nyelvtudást, melyet közép- és felsőfokú nyelvvizsgáik is igazolnak, s adnak megfelelő alapokat ahhoz, hogy közülük legtöbben felvételt nyerjenek a régió és az ország neves egyetemeire. Az intézmény szakképzési profilja rendkívül gazdag: oktatás, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, turizmus-vendéglátás, gazdálkodás és menedzsment, rendészet és közszolgálat, sport ágazatban folytat technikumi képzést. Azonban a szakképzés területén jelentős változások történtek. A középfokú tanulmányaikat 2020-ban megkezdő 9. osztályosok és az ezt követő évfolyamok diákjai már egy új típusú szakképzésben vesznek részt, hiszen öt éven át folytatják technikumi tanulmányaikat, melyben rendkívül hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai ismeretek és gyakorlati tárgyak, sőt munkatapasztalatok szerzése. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tesznek, s az utolsó év fókuszában a szakterület magas szintű elsajátítása és az idegen nyelv tanulása áll. Tehát intézményünk általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő oktatást folytat. Többcélú intézményként működik: technikumi, szakgimnáziumi és gimnáziumi osztályai vannak, valamint Szakmajegyzék szerinti szakmák tanulói és felnőttképzési jogviszonyban történő felnőttoktatását végzi. Erre a sokszínűségre azért van szükség, hogy iskolánk megfeleljen az iskolahasználók igényeinek, elvárásainak úgy, hogy szilárd alapokat nyújtva konvertálható tudást biztosít számukra. A képzési kínálat olyan választási lehetőséget igyekszik kínálni, mely a beiskolázási körzet igényeit maximálisan figyelembe veszi, hogy a tanulók választott életcéljukhoz közelebb kerüljenek, ugyanakkor alkalmazkodik a gazdaság igényeihez.

Az oktatásra, képzésre vonatkozó törvények szabta keretek gazdag tartalommal történő megtöltésében nagy segítséget kapunk iskolánk fenntartójától, a Szerencsi Szakképzési Centrumtól. A fenntartó támogatása nem korlátozódik a tanítási órákra, hiszen minden lehetséges eszközzel elősegítik a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítését és ápolását, újító törekvéseink és pályázataink benyújtását, megvalósítását. A tanulók fejlesztését magas szinten képzett oktatók, a speciális szaktudást igénylő területeken óraadók végzik. Az oktatói testület közös célja korszerű ismeretek átadása IKT eszközök, élménypedagógiai elemek, hatékony módszerek és projektek által. Iskolánk technikai felszereltsége bizonyos területeken európai színvonalú. Törekszünk az eszközpark folyamatos fejlesztésére, mely cél megvalósításához kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket is. A Centrum fenntartásában eltelt hét évben – szakmai önállóságunknak köszönhetően – sikerült a tanulói létszám megőrzése, valamint a képzési kínálat bővítése. Több fejlesztés, beszerzés növelte szakmai munkánk színvonalát, kényelmünket. Az épület északi és déli oldalán megtörtént nyílászáró- és falburkolat cseréje esztétikai élményt nyújt az épületre tekintőnek. Megtörtént a fűtésrendszer teljes korszerűsítése, kültéri kondicionáló parkot alakítottunk ki a belső udvarban, mely nagy segítséget nyújt a mindennapos testnevelés megszervezésében. Új informatikai tantermeket szereltünk fel, interaktív táblákkal, oktatási eszközökkel gazdagodtunk. Az iskolai osztálytermek, a közösségi terek új bútorzatot kaptak, felújítottuk könyvtárunkat, angol nyelvi szaktantermünket. Mindennapi munkánkban évek óta elektronikus naplót használunk, ma már minden tanügyi dokumentumot, bizonyítványt nyomtatunk. Igyekszünk lépést tartani nemcsak a tudományos eredményekkel, változásokkal, hanem munkánk minden területén kiaknázzuk a technikai fejlődés eredményeit is.

Az iskola fő beiskolázási körzete – az előző évtizedekhez hasonlóan – nagy földrajzi kiterjedésű, száznál több településről érkeznek a tanulók, főként olyan térségekből, melyek több szempontból is hátrányos helyzetűnek minősülnek. A tanulói létszám stabil, a lemorzsolódás elenyésző arányú. Beiskolázási tevékenységünk a nem túl kedvező demográfiai mutatók ellenére is sikeres. Évfolyamonként – általában – 6 osztályban folytathatják diákjaink tanulmányaikat. Az intézmény az iskolahasználók, a belső és külső partnerek érdekeit figyelembe véve igyekszik jó stratégiát kialakítva reális célkitűzéseket, végrehajtható és ellenőrizhető feladatokat megfogalmazni. Az iskola nemcsak a tanulók, a szűk iskolai közösség rendelkezésére áll, hanem nyitott kapukkal fogadja a felnőttek oktatásába és felnőttképzésbe bevonható teljes lakosságot. Ennek érdekében sokrétű képzési profilunk az utóbbi években is bővült. 2020 óta turizmus és vendéglátás, valamint gazdálkodás és menedzsment ágazatok kínálnak piacképes technikusi végzettséget. 2022 nagy jelentőségű újdonsága az okleveles oktatási szakasszisztens technikusi képzés, valamint a Honvéd Kadét Program indítása.

A felnőttek oktatásának terén a 2021-2022-es tanév igazi áttörést jelentett, hiszen a meghirdetett Kisgyermekgondozó, -nevelő valamint Pénzügy-számviteli ügyintéző felnőttoktatási képzések magas szintű tudással vértezik föl az újabb végzettség megszerzésére törekvőket. A jubileumi tanév újabb bővülést hozott magával, hiszen a tanulni vágyó felnőtteket már négy szakképzettség megszerzésének lehetősége várja. A meghirdetett képzések közül a Kisgyermekgondozó, -nevelő, a Szociális ápoló és gondozó, az Oktatási szakasszisztens és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző rendkívül népszerűnek bizonyult. A felnőttek oktatása az iskolánk számára egyrészt óriási perspektívákat nyit, ugyanakkor kihívást is jelent, hiszen a többi képzésünkhöz hasonlóan a lehető legmagasabb színvonalon szeretnénk megvalósítani az újonnan indulókat is. Perspektíva, mert bár szinte az iskola 1952-es alapítása óta mindvégig voltak felnőtteket megcélzó képzéseink: pl. vincellérképzés, szakmunkások szakközépiskolája, érettségire felkészítő esti gimnázium, számos OKJ-s képzés, felsőfokú bortechnológus képzés; az utóbbi években az intézmény sokszínű képzési palettája a középiskolás korosztályra irányult, az érettségire felkészítést és az azt követő egy- vagy kétéves képzést célozta meg. Az átalakuló szakképzési rendszerben azonban a szakképző intézményekre az eddigieknél is fontosabb feladat vár. Nem elegendő az első szakképzettség megszerzésének lehetőségét biztosítani, hanem a felnőttek oktatása és képzése területén is központi szerepet kapnak, így kulcsszereplőkké válnak az egész életen át tartó tanulás kereteinek megteremtésében.

Az iskola épülete, annak külső és belső környezete önmagában esztétikai élményt jelent. A tájba illeszkedő, a Tokaji-hegy ölelésében elhelyezkedő épületet, a Tisza rendkívüli közelsége, páratlan földrajzi elhelyezkedése, valamint az inspiráló belső terek meghatározóak. A tanulók mindennapjaikat egy természetbe simuló és emberbarát iskolaépületben tölthetik. Lépést kell tartanunk a napjainkban fénysebességgel zajló technikai, technológiai fejlesztésekkel, melyek forradalmasítják az élet minden területét, beleértve az oktatás és a munkavállalás feltételeit és lehetőségeit. Oktatási intézményként elsődleges célunk tanulóink számára a legkorszerűbb, a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő ismeretek átadása, melynek alapvető feltétele a lehető legmodernebb eszközök használata. Hátrányos helyzetű térségünk fiataljai képesség- és készségfejlesztésével, a motiváltság állandó szinten tartásával, a siker biztosításával, pozitív életszemlélet közvetítésével próbálunk kitörési pontot teremteni, s ezen célok eléréséhez nélkülözhetetlenek a megfelelő eszközök.

Kapcsolódás országos és nemzetközi szervezetekhez, kezdeményezésekhez

A Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium ezer szállal kapcsolódik számos helyi, regionális, országos, sőt nemzetközi szervezethez, szerveződéshez. A magas szintű szakmai munka mellett iskolánk több tevékenységet is folytat: ECDL informatikai vizsgaközpontot, a CISCO Hálózati Akadémiát, ECL nyelvvizsgahelyet működtet, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, környezeti nevelési mintaiskola, örökös ökoiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, az ELTE Konfuciusz Intézet oktatóközpontja, a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács gesztorintézménye, az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács (ÉReTT) tagszervezete és alapító tagja, 2020-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem partneriskolája, a Magyar Tudományos Akadémia és a Debreceni Egyetem Családok és Tanárok Kooperációja Kutatócsoport partnerintézménye. Ezen szervezetek legtöbbjének a hatósugara átnyúlik az országhatárokon, elérve így a határon túli magyarság képviselőit és a nemzetközi érdeklődő szakembereket is. Iskolánk részt vesz a Boldogságóra Programban. A boldogságórák célja, hogy tanulóink könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjanak lehetőséget. Új lehetőség iskolánkban a Honvéd Kadét Programban való részvétel. A programban a tanulók tanórai és tanórán kívüli elfoglaltság keretében heti 1-2 órában megismerhetik az állampolgárok honvédelmi feladatait, a Magyar Honvédség tevékenységét, a hazáért folytatott áldozatos munkáját. Mindezek mellett számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tehetnek, ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek vagy akár az önvédelem. Tanórai oktatás ad lehetőséget a honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgy ismeretanyagának elsajátítására, melyből közép- és emelt szintű érettségi vizsga is tehető. A programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek.

A SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium egyik fontos célkitűzése, hogy használható, korszerű és maradandó tudással, elméleti és gyakorlati ismeretekkel lássa el az itt tanuló diákokat. Az intézmény törekszik arra, hogy az iskola inspiráló közeg legyen, mely biztosítja tanulóink számára a fejlődést, s lehetőséget kínál önmaguk, szűkebb és tágabb környezetük és a nagyvilág megismerésére. Azokat a kompetenciákat erősíti bennük, amelyek segítségével képesek lehetnek a kor kihívásaira reagálni, s a technikumi, szakgimnáziumi, gimnáziumi osztályaiból olyan fiatalok kerüljenek ki, akik rendelkeznek a szükséges alapkompetenciákkal és azokkal a készségekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy helyüket megállják a most zajló negyedik ipari forradalomban átalakuló munkakörökben is.

Találkozók

Bár iskolánkkal kapcsolatban gyakran elhangzik, hogy jövőorientált szemléletmóddal rendelkezik, a múlt emlékeinek megőrzésére és a korábbi diákokkal történő kapcsolattartásra kiemelt figyelmet fordítunk. Nagy örömünkre szolgál, amikor az iskola épülete osztálytalálkozóknak adhat otthont, különösen, ha 50 vagy 60 év múltán gyülekeznek össze az egykori tokaji középiskolások, hogy közösen elevenítsék föl diákéveiket.

2012. október 6. igazán kiemelkedő nap volt iskolánk történetében, hiszen ekkor került sor a 60 éves jubileum megünneplésére. A nagyszabású rendezvényen az egykori és jelenlegi igazgatók, tanárok és kollégák mellett a régió legjelentősebb egyetemeinek, valamint a hazai és nemzetközi partnerintézményeknek a képviselői is köszöntötték a születésnapját ünneplő iskolát. Az 1952-2012 között eltelt hat évtized alatt csaknem hatezer diák szerzett érettségi bizonyítványt intézményünkben, s ezzel együtt maradandó emlékeket, melyek középiskolai éveikhez, osztálytársaikhoz és tanáraikhoz kapcsolódnak. A jubileumi ünnepség a közös emlékek felidézésére is lehetőséget adott.

A következő jeles esemény, melyre szeretettel hívtuk az egykori tokaji diákokat is 2013. április 20-án volt, hiszen születésének 100. évfordulója alkalmából a családdal és a várossal közösen nagyszabású centenáriumi ünnepség keretében idéztük fel Tenkács Tibor életét és művészetét.

2014. szeptember 27-én az Öregdiákok Baráti Köre találkozót tartott a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban. Az egyéb programok mellett minden alkalommal megemlékezünk intézményünk egy-egy korábbi igazgatójáról, kiemelkedő tanáregyéniségéről, akinek a tiszteletére emléktáblát avatunk hátsó aulánk falán. A korábbi generációk képviselői közül így őrizzük igazgatóink: Rokosz József, Dr. Fabulya László és Nagy Antal emlékét. 2014-ben egy lélekemelő ünnepség keretében Regős Géza kollégiumigazgató úr portréját rajzolták meg korábbi pályatársai, tanítványai.

Bár nem az öregdiák találkozók sorába tartozik, 2015. október 5-én egy kimagasló eseményre került sor, hiszen Áder János köztársasági elnök látogatott el iskolánkba, hogy találkozzon a tanulókkal, s személyesen is felhívja figyelmüket a klímavédelem fontosságára. Környezetvédelmi szakközépiskolaként és szakképzést folytató intézményként, környezeti nevelési mintaiskolaként, örökös ökoiskolaként, számos zöld program szervezőjeként örömmel fogadtuk, hogy a mindennapokban is képviselt irányelveket megerősítette az államfői előadás. Intézményünk örömmel és sikerrel vállalt szerepet az Élő bolygónk kampány középiskolások közötti népszerűsítésében.

Az előző öregdiák találkozó után két évvel, 2016. szeptember 17-én újra szélesre tártuk az iskola ajtaját a visszatérő egykori diákok előtt, hiszen szükség van olyan pillanatokra, amikor megállítjuk az időt, s visszalátogatnak az alma materbe azok, akiknek korábban 4-5-6 éven át a tokaji gimnázium volt a második otthona. Nincs attól szívet melengetőbb érzés egy pedagógus számára, mint volt diákjai életútját végigkísérni, hiszen a négy tanév hétköznapjain több időt töltöttek velünk, mint a saját szüleikkel, s ugyanennyire örömteli az egykori osztálytársak találkozása is.

A pandémia időszaka alatt nem volt lehetőség nagy létszámú iskolai rendezvények szervezésére, azonban 2022. szeptember 24. újabb kiemelkedő nap iskolánk történetében, hiszen ekkor tartjuk iskolánk alapításának 70. évfordulóján a jubileumi díszünnepségünket.

Sajnos, a 2012-2022 közötti időszak nemcsak örömteli pillanatokat tartogatott, hiszen számos egykori kollégától, nagy tanáregyéniségtől kellett végső búcsút vennünk, akik aktív éveikben diákok százainak, ezreinek adtak maradandó tudást és szilárd alapot. Szófordulataikat, gondolataikat, anekdotáikat a mindennapokban és az öregdiák találkozókon sokszor felidézzük. Emléküket szeretettel őrizzük. Az elmúlt évtizedben távozott közülünk:

Bálint Attila
Bodolay Géza
Csóri Péterné
Dr. Boros László 
Dr. Kissné Fábián Katalin 
Hajdu Júlia 
Jász István
Kiszely Zsuzsanna 
Regős Gézáné
Sári Lajos 
Sári Lajosné 
Szendrey László 
Tóth Ferenc II.
Veress Gyula Alpár 

Iskolánk 2012-2022 közötti nagy vonalakkal felvázolt történetének, kiemelt pillanatainak felidézése után a változás elemeit is érdemes nagyító alá tennünk.

Oktatói testület

2012 ősze és decembere jelentős személyi változásokat hozott. Októberben került sor az igazgatóváltásra. Az intézmény vezetését 2004 óta odaadással végző Dr. Dankóné Patkó Kornélia a megalakuló Tokaji Tankerület igazgatója lett, aki így szeretett iskolájának munkáját immár más perspektívából, a fenntartó oldaláról támogatta. Az – akkor még – Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vezetésének stafétáját Molnárné Tóth Erika vette át, aki 8 éven át az iskola rendkívül precíz és elkötelezett igazgatóhelyetteseként szerzett vezetői tapasztalatokat, s nagy rutint a tanügyi dokumentáció, intézményi kapcsolatépítés és a tanulókkal – tanárokkal – szülőkkel történő együttműködés területén. Mindezeket, valamint szakmai tudását, pedagógiai érzékenységét és előrelátó stratégiaépítő készségét igazgatóként is kamatoztatta, s azóta is kamatoztatja.

Az iskola másik igazgatóhelyettese, Kónya-Botrágyi Mária életében 2012 szeptemberétől a családalapítás került az első helyre, így a feladatok megvalósítását Pataki Zsolt folytatta, aki korábban a kollégium vezetőjeként már bizonyította rátermettségét, vezetői következetességét. Molnárné Tóth Erika megüresedő helyére Horváthné Bócsi Ildikó került, majd 2013 nyarától Dévaldné Orosz Beatrix igazgatóhelyettessé válásával már hárman segítették az igazgatói munkát. Ezt a tanulói létszám és a megnövekedett tennivalók, kötelezettségek is indokolták. 2015 szeptemberében visszatért Kónya-Botrágyi Mária, s Horváthné Bócsi Ildikó számára lett prioritás a család, majd 2018 őszén újra váltották egymást az iskolavezetésben.

Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan az oktatói testület jelenleg is stabil, nem jellemző a fluktuáció, sokkal inkább a gyarapodás. A tanulói létszám, a számos közismereti és szakmai tárgy, a törvény szabta keretek és fenntartói szándék alapján szervezett csoportbontások indokolják a létszámbeli növekedést, mely együtt jár a minőségi oktatás megvalósításával. Az iskola fennállásának 71. tanévét 65 főállású tanár és 22 óraadó kezdi meg. Az országosan gondot okozó pedagógushiányt egyelőre csak hallomásból ismerjük, hiszen iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os, s a kollégák egyetemi vagy egyetemi szintű végzettséggel rendelkezve törekszenek arra, hogy korszerű tudással vértezzék föl a tanulókat, s úgy fejlesszék készségeiket, melyek a jelenben és a jövőben is lehetővé teszik, hogy megállják a helyüket. Az oktatói testület jól képzett, innovatív és kreatív szakemberekből áll. Összetétele kedvezőnek mondható. Alkotó teamekként, szakmai műhelyekként működnek a szakmai munkaközösségek, legfontosabb törekvésük a minőségi és eredményes munka megvalósítása. Az iskolánkban 10 munkaközösség működik, az oktatók többsége két-három munkaközösségnek is a tagja. Nagy önállósággal tevékenykednek, rendszeresen tartanak bemutató foglalkozásokat és műhelymunkákat. Kiemelt célunk és feladatunk, hogy erősíteni tudjuk iskolánk térségben betöltött módszertani központ, tudásbázis szerepét.

A módszertani kultúra színesítésére és a horizontális – nevelőtestületen belüli és intézmények közötti – tudásmegosztásra országos szervezetek felkérésére is lehetőségünk nyílt. 2014 és 2017 között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által Mentoráló Intézménynek nyilvánított iskolánk hívta szakmai programokra a térség pedagógusait, akikkel tovább építhettük a már meglévő kapcsolatokat; az intenzív szakmai együttműködés által még alaposabban megismerhettük egymás munkáját, s iskolánk tanárai bemutathatták az általuk alkalmazott jó gyakorlatokat öt módszertani modell keretében. 2020 és 2023 között hasonló célkitűzésekkel az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként továbbra is feladatunknak érezzük, hogy folyamatosan készek legyünk a módszertani megújulásra, s ennek érdekében képezzük magunkat, s tapasztalatainkat öt jó gyakorlathoz kapcsolódóan szakmai programok keretében adjuk tovább az érdeklődőknek.  

Iskolánk az MTA-DE CSATOKK kutatásának megvalósításában is partnerintézményként vesz részt. A kutatócsoport célja a pedagógusok szülői elköteleződést erősítő tevékenységének szakmai fejlesztése. A kutatócsoport feltárja az eredményes iskolai gyakorlatok működési mechanizmusait, s olyan eljárásokat alakít ki, amelyek a pedagógusképzésbe és továbbképzésbe integrálva a pedagógus-szülő kooperáció fejlesztését és a szülői gyermeknevelési kompetenciák erősítését eredményezik.

Kínai nyelvoktatás

A 2012/2013-as tanév a korábbiakban említetteken túl még egy jelentős változást hozott. Iskolánkban megkezdődött a kínai nyelv tanítása, gimnáziumunk az ELTE Konfuciusz Intézet oktatóközpontja lett. E partneri együttműködés alapján az ELTE Konfuciusz Intézet anyanyelvi tanárokat delegál az iskolánkba. 2012. október 15. és 19. között kínai hetet szerveztünk. A rendezvény igen színvonalas és informatív kiállítás és más programok által kínált betekintést Kína természeti kincseinek, épített örökségének, kultúrájának és gasztronómiájának világába. Az első tanévben szakköri formában kezdték meg az ismerkedést iskolánk érdeklődő tanulói és Tokaj városának elszánt lakosai ezzel a különleges nyelvvel, majd a következő tanévtől kezdve a gimnázium tanulói második idegen nyelvként is választhatják a kínait. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, nagy örömmel és sikerrel sajátítják el a kínai nyelv alapjait, s tesznek akár alapfokú vagy középfokúnak minősülő nyelvvizsgát. A tanórákat, s így felkészülésüket minden évben egy vagy két anyanyelvi kínai tanár vezeti, akik – elmondásuk alapján – feledhetetlenül szép évet, éveket töltenek iskolánkban, városunkban. 2013 és 2019 között minden nyáron lehetőség nyílt arra, hogy iskolánk kínait tanuló diákjai közül a legelszántabbak Pekingbe utazzanak az ott megszervezett nemzetközi táborba, ahol más európai nemzetek képviselőivel tovább mélyíthették nyelvi és kulturális ismereteiket, s látogathatták meg a nevezetességeket. 2014-ben és 2019-ben a magyarországi diákdelegáció vezetője iskolánk egy-egy tanára volt. Az elmúlt 10 évben a világ sokat változott, de a kínai nyelvtudást megszerző tanulóink nem bánták meg döntésüket, hiszen ezáltal, s a kialakuló – nemzeteken, sőt kontinenseken átívelő – ismeretségek és barátságok által számos, jövőre előremutató hozadéka lehet ennek személyes életükre, közösségeikre és országunkra vonatkozóan. 2022 szeptemberében iskolánk két frissen érettségizett tanulója az ELTE kínai szakán kezdte meg felsőfokú tanulmányait.

Külföldi kapcsolatok

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van, hogy nyelvtanításunk színesítése, a diákok motiválása érdekében külföldi fiatalokat fogadunk rövidebb-hosszabb időre. Sok-sok éven át az angol anyanyelvű országokból érkeztek lektorok, 10 éve pedig – az említett módon – kínai tanárok segítségével lehet akár az angol nyelvű kommunikációt is gyakorolni. 2013. december 12-én az Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat nyerteseként Amerika Napot rendeztünk. Számos alkalommal szívesen fogadtunk olyan önkénteseket is, akik tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy iskolánk diákjai a tanórákon és tanórán kívüli tevékenységek során felszabadultan tudjanak társalogni, s így nyelvtudásuk fejlődjön, kommunikációjuk igazán élővé és gördülékennyé váljon, a látókörük pedig szélesedjen. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a világ minden részéről (Egyesült Királyság, USA, Kanada, Ausztrália, Tajvan, Brazília stb.) olyan gyakornokok kerültek hozzánk, akik nyitottak a világra, könnyen és gyorsan beilleszkedtek a fogadó közösségekbe, akik tovább gazdagítják intézményünk mindennapi életét, s színesítik a nyelvgyakorlási lehetőségek palettáját. Az utóbbi években – egyrészt a COVID okozta kényszer, másrészt a technikai fejlődés miatt – a külföldiekkel történő közvetlen kommunikáció áthelyeződött az online térbe. Ugyanakkor ez kitágítja a lehetőségek határait is, hiszen így akár más kontinensekről is fogadhatunk „vendégeket”, akik valós idejű online találkozók keretében járulhatnak hozzá tanulóink világlátásának szélesedéséhez.

A számos változás között a külföldi kapcsolatok terén az iskolának vannak állandó partnerei is, mely együttműködések már-már történelmi jelentőségűek, hiszen országos szinten is egyedülálló kezdeményezések voltak, s újszerűségükkel évekkel-évtizedekkel megelőzték a korukat. Ezek egyike a 1986-ban elindított partnerintézményi együttműködés a németországi Trittau városának középiskolájával. Egyik évben – általában a tanév legelején – vendéglátóként, másik évben kiutazóként kapnak iskolánk diákjai lehetőséget arra, hogy személyes ismeretségeiket ápolják és német nyelvi tudásukat fejlesszék e partnerség keretében.

A Nemzetközi Junior Öko-expert Projekthét tágabb körben kínál hasonló lehetőségeket. E projekt keretében Yspertal – Ausztria; Veseli – Csehország; Cieszyn – Lengyelország, s (legújabb csatlakozóként) Rakovice – Szlovákia középiskolásai és iskolánk tanulói közösen tesznek fontos lépéseket a környezetvédelem és egymás megismerése érdekében. A több szempontból körbejárt témakör minden évben más és más, alkalmazkodik a rendező iskolák profiljához és földrajzi helyzetéhez. A résztvevők az élménypedagógia és a projektmódszer irányelvei mentén minden évben valamilyen jelentős környezeti, környezetvédelmi témát dolgoznak föl nemzetközi munkacsoportokban. Az elmúlt évtizedben iskolánk három alkalommal volt az esemény házigazdája. 2014-ben A fenntartható fejlődés különböző aspektusait, 2018-ban a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj múltja, jelene és jövője és 2022-ben a „Gondolkodj zölden! – Fenntartható, ökológiai szemléletű tájhasználat” kérdéskörét vizsgáltuk meg.

Az öko-projektnek, az Élő bolygónk kezdeményezés népszerűsítésének és az egyéb „zöld” programjainknak köszönhetően 2016-ban iskolánk volt az UNESCO-Japán „Oktatás a Fenntartható Fejlődésért Díj” magyarországi jelöltje, mellyel a fenntarthatóságra nevelés jegyében végzett oktatási tevékenységet jutalmazzák. A magyarországi jelölés is rendkívül nagy elismerés volt intézményünk számára, s cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy alapvető célkitűzései és stratégiai céljai összhangban állnak mind a nemzet, mind a nemzetközi szervezetek által a fenntarthatóság, így a jövőnk szempontjából legfontosabbnak ítélt irányelvekkel. A jelölést az tette lehetővé, hogy iskolánk évtizedek óta számos helyi, regionális és nemzetközi program kezdeményezőjeként, résztvevőjeként és koordinátoraként, valamint örökös ökoiskolaként nagy hangsúlyt helyez a felnövekvő generációk szemléletformálására, hogy környezettudatos állampolgárokként éljenek a jelenben és a jövőben. Ennek az eszmeiségnek az átadását magasan képzett és elhivatott pedagógusok végzik, s rendkívül korszerű laboratóriumok és 21. századi eszközpark áll az iskolahasználók rendelkezésére. Az intézményben megvalósított tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket áthatja az ökológiai szemlélet, a tanulók tudatos felkészítése a fenntarthatóság megismerésére, az élethosszig tartó tanulásra, valamint a környezettudatosságra. Ezen alapelveknek, valamint az élménypedagógia és a határokon átívelő együttműködések jegyében szervezünk számos programot.

E modellértékű intézményi kezdeményezéseken túl az elmúlt szűk egy évtized alatt oktatásfejlesztési stratégiánk fontos részévé vált a nemzetközi partnerekkel való magas szintű együttműködés, melyhez kiváló forráslehetőséget nyújt az Európai Unió Erasmus + pályázati rendszere. Az első sikeres iskolák közötti stratégiai partnerséget hirdető pályázat 2013-2015 között került megvalósításra, és iskolánk profiljához kapcsolódóan az évszázadunkban lezajlódó klímaváltozást tanulmányoztuk. 2016-ban – egyedülálló módon - 3 pályázatunk is nyert. A magyar koordinálású „A víz számos arca – egy holisztikus megközelítés az élet éltető eleméhez” című pályázat keretében a víz mint alapvető éltető elem multidiszciplináris megközelítése által fejlesztettünk partnereinkkel a diákok számára jól értelmezhető tananyagot. Az „Ugyanazon színpad különféle csillagai” című projektben a közös európai gondolat erősítése, egymás megismerése és az önképfejlesztés volt a fő cél a létrehozott színpadi produkciókon keresztül. A „Siker a számítógéppel támogatott tanulásban” című projektben célunk volt a legmodernebb munkamódszerek felhasználásával, a 21. század információtechnológiai eszközeivel minél több diákunkat sikerélményhez juttatni a nyelvtanulás területén. A 2018-ban nyertes pályázat fő célja a világörökségi értékek védelmének hangsúlyozása a diákok között, illetve a résztvevő kollégák számára olyan jó gyakorlatok bemutatása, amely segítheti a helyi értékek beépítését a mindennapi oktatási, pedagógiai tevékenységbe. Jelenleg, 2021-2023 között zajlik a „POP! Proclamation of Positivity - Teachers for Positive Education” című iskolai stratégiai partnerségi pályázat megvalósítása olasz, spanyol, máltai és török partnerekkel. A projekt a pozitív szemléletű középiskolai oktatás bevezetésének lehetőségei, különös tekintettel az iskolai jóllét és az ahhoz köthető iskolai teljesítmény javítási lehetőségeinek elsajátításáról szól.

2021-ben egy új típusú külföldi tapasztalatszerzési lehetőség is megnyílt iskolánk tanulói előtt. A szakmai ERASMUS keretében Ausztriában, Bécsben és Görögországban 12-12 tanuló szerzett szakirányú szakmai tapasztalatot informatika, ügyvitel és sport ágazatban. Fenntartónkkal közös célunk, hogy a jövőben valamennyi ágazatban lehetővé tegyük a külföldi szakmai tapasztalatszerzést, a szakmai idegen nyelv gyakorlását.

Pályázatok

A pályázatok egy része közvetlenül a diákokra irányul, más részük azonban a tanítás feltételeinek fejlesztésén keresztül, indirekt módon ad erre lehetőséget.

2012 és 2014 között a „Közösen a tokaji kistérség gyermekeiért” projekt keretében a „Komplex tehetségfejlesztéssel, tehetséggondozással a hátrányok leküzdéséért” programnak köszönhetően a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítették munkánkat a tehetségazonosítás és mérés területén. Ezt követően két tanéven át iskolánk 130 tanulójának célzott fejlesztése zajlott 6 tehetségműhelyben. A komplex természettudományos, a komplex művészeti, a humán, az informatika-robotika, valamint angol és német tehetségműhelyekben és a 2014-ben megvalósított táborokban mélyültek a résztvevők szakmai ismeretei és kompetenciái, hiszen a tehetségfejlesztést végző pedagógusaink közreműködésével a komoly szakmai munka mellett élménydús gazdagító programokban vehettek részt.

2013 és 2014 nyara minden bizonnyal nagybetűkkel kerül majd bele a TFG-s iskolai krónikákba, hiszen az „Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában” című pályázat keretében csaknem 200 millió forintot fordíthattunk tanórán kívüli programok megvalósítására és innovatív fejlesztésekre minden addigit túlszárnyaló méretekben. 2013 és 2014 nyarán olyan ingyenes táborok szervezésére nyílt lehetőség a TFG-s diákok százai számára, melyek keretében Aggteleken ökotáborban, a Mátrában és a Bükkben sporttáborban, a Balaton partján nyelvi táborban, sőt Erdélyben és Lengyelországban fejleszthették biológiai-természetismereti, idegen nyelvi tudásukat, illetve állóképességüket, erőnlétüket. E program keretében olyan híres szakemberek tartottak iskolánk tanulói számára előadásokat, mint Zacher Gábor, Katus Attila, Győrfi Pál, Almási Kitti. Az innovatív iskolafejlesztés elképzelhetetlen a tananyagok változása nélkül. A legkorszerűbb szemléletmód megismerésének jegyében továbbképzéseken vett részt a teljes nevelőtestület, sőt a konfliktuskezelés és a családi életre nevelés témakörében ők maguk hoztak létre digitális tananyagokat.

A „Humán kapacitások fejlesztése a Sárospatak - Tokaj térségben” konzorciumi pályázat keretében több kirándulásra nyílt lehetőség, melyeken szülők, diákok és tanáraik nemcsak a meglátogatott helyek szépségében gyönyörködtek, hanem mosolyogva beszélgettek egész nap, így nemcsak közös élményeket szereztek, de egymáshoz is közelebb kerülhettek. E pályázat másik nagy hozadéka volt az egyéni és csoportos tehetséggondozás, melyek keretében a program résztvevői személyre szabott fejlesztésben részesültek, hiszen a pályázat egyik célja a tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése volt. Több alkalommal sportágválasztó eseményre került sor iskolánkban, melyek megmozgatták iskolánk tanulóit, tanárait. Mindezekhez kapcsolódóan eszközbeszerzések is zajlottak. A pályaorientáció jegyében a régió jelentősebb vállalataihoz szerveztünk üzem- illetve gyárlátogatásokat. A fiatalok így valós képet kaphatnak arról, hogy milyen kompetenciák, végzettségek szükségesek az egyes munkakörök betöltéséhez. Hasznosnak ítélték mind a diákok, mind a kísérő kollégák a szakmai üzemlátogatásokat, hiszen ezek az alkalmak nagyon gyorsan és hatékonyan képesek fejleszteni a tanulók szemléletét. 2019 őszi szünetében idegennyelvi tábort szerveztünk. A tevékenységeik középpontjában a résztvevők angol és német nyelvi kompetenciáinak és személyiségének fejlesztése állt, mindezt az élménypedagógia irányelveit követve igyekeztünk megvalósítani. További célunk volt a nyelvi készségek elsajátítása mellett a helyi értékek megismertetése. A szőlő- és borkultúra fontosságát és évszázados jelenőségét igyekeztünk a gyerekek lelkében elplántálni. Ennek jegyében – ötvözve a nyelvtudásuk fejlesztésére irányuló céllal – mindannyian ellátogattunk a Tokaji Múzeumba és a Világörökségi Bormúzeumba, ahol az idegenvezetők tárlatvezetését a célnyelveken hallgattuk meg, így az ismeretek mellett sikerült a szakszókincset gyarapítanunk, s a hallásértési kompetenciát is fejlesztenünk. Ezt követően a műhelyekben is feldolgoztuk a bormúzeumi élményeket

„A szakképzési intézményrendszer fejlesztése a Szerencsi Szakképzési Centrumban” elnevezésű GINOP pályázat keretében felzárkóztatás, tehetséggondozás, nyelvi tanfolyamok, továbbképzések, eszközbeszerzés valósult meg. A program során kiemelt figyelem irányult a tanulói készségek és képességek mérésére és fejlesztésére. Az intézményrendszer átfogó fejlesztése során pedagógus továbbképzések és intézményi infrastruktúrafejlesztés is történt. Megvalósultak az oktatás világából a munka világába való hatékony és eredményes átlépést segítő példakép – alumni programok, az iskolában végzett sikeres diákok részvételével peregrinus találkozók.  A projekt keretében eszköz- és infrastruktúra fejlesztések valósultak meg: számítástechnikai eszközöket, szabadidős eszközöket, közösségi bútorokat sikerült beszerezni. A projekt lehetőséget teremtett tanórán kívüli programok szervezésére: a diákok tanulmányi kirándulásokon, színház- és múzeumlátogatásokon, valamint egyéb kulturális programokon vettek részt. 120 órás ingyenes nyelvtanfolyamokon nemcsak az iskola, hanem a tokaji és környékbeli lakosok is fejleszthették angol és német tudásukat, kompetenciáikat.

Határtalanul

A határon túlra nemcsak a korábban említett pályázatok keretében látogathattak iskolánk tanulói, hiszen hosszú éveken át jó kapcsolatot ápoltunk a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiummal, mely kölcsönös látogatásokkal erősödött. Amikor lehetőség adódott, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskolát bevontuk az öko-projektekbe. Iskolánk egyik rendkívül fontos törekvése a nemzeti összetartozás és a magyarságtudat erősítése tanulóinkban. Mivel ez egybeesik országos programok célkitűzéseivel, örömmel jelentkezünk olyan felhívásokra, melyek támogatni kívánják az anyaországi és a határon túl élő magyar közösségek nemzeti, kulturális és szellemi kapcsolatainak erősödését. Ennek egyik legszebb, s a nemzeti öntudat megőrzésének egyik leghatékonyabb módja a közös ünneplés, népünk történelmének legkiemelkedőbb eseményeinek közös megidézése, s közös főhajtás nemzetünk nagyjai előtt. A Rákóczi Szövetség támogatásával 2014. március 15. alkalmából a kassai Thália Színházban a Csemadok kassai szervezete által rendezett közös megemlékezésen iskolánk tanulói adtak műsort. A Határtalanul program keretében intézményünk évek óta lehetőséget biztosít arra, hogy határon túli, elsősorban erdélyi középiskolákkal kapcsolatot építsünk. A kölcsönös látogatások, közös szakmai és kulturális programok keretében szorosabb ismeretség, sőt barátság szövődött a fiatalok és tanáraik között. E programnak köszönhetően iskolánk tanulói és oktatói gyümölcsöző együttműködés keretében folytattak közös tevékenységeket a máramarosszigeti Leőwey Klára Elméleti Líceum képviselőivel „A vizek és a hegyek találkozása – közös élmények, mérések, értékelések a Tisza mentén” és a „Kárpátok bércein – élő földrajz óra Máramarosban és Tokaj-Hegyalján”, valamint a dévai  Téglás Gábor Elméleti Líceum Kollégiumának tanulóival a „Mit hoz a jövő? – Eltűnő, megőrzendő értékeink Hunyadban és Tokaj-Hegyalján” témákban elmélyülve.   

Tehetségfejlesztés

A tehetség kibontakoztatása nemzetstratégiai ügy, s iskolánkban nagy hagyománya van a szervezett keretek között folyó tehetséggondozásnak. Szakköröket a legváltozatosabb témákra specializálódva az intézmény 1952-es megalapítása óta hirdettek és tartottak a mindenkori tanárok. Ezeken túl a rendelkezésre álló iskolai és pályázati lehetőségeket kiaknázva rendszeresen szervezünk komplex tehetségfejlesztő műhelyeket, versenyfelkészítő és gazdagító programokat, szaktáborokat, melyek szinte minden területet lefednek, hiszen időről időre kínálunk komplex természettudományos, komplex művészeti, humán, informatikai – robotikai, idegen nyelvi és sport eseményeket. A sokszínű tehetségfejlesztő tevékenységeink nem korlátozódnak a jelenlegi középiskolások körére, hiszen versenyfelhívásainkkal és nyitott tehetségprogramjainkkal szélesre tárjuk az intézmény ajtaját az általános iskolások, valamint a korábbi diákok, az óvodások, érdeklődő szülők és szakemberek előtt. Ezzel párhuzamosan a régiónk legnagyobb presztízsű egyetemeivel szoros kapcsolatot ápolunk, s lehetőség szerint közös szakmai programokat szervezünk, melyekkel középiskolásaink betekintést nyerhetnek a felsőoktatás és a legújabb kutatások világába. Az aktív és hatékony tehetséggondozói munka eredményeként intézményünk 2011-ben elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést, melyet a háromévente esedékes akkreditáció újra és újra megerősített.

A tehetséggondozás területén számos pályázat adott lehetőséget a tanulók fejlesztésére. Az elmúlt 10 évben 9 NTP-s, azaz a Nemzeti Tehetségprogram által finanszírozott pályázatot adtak be az iskola tanárai, így a programokba bevont tanulók célzott fejlesztésben és élménydús tanórán kívüli foglalkozásokon szereztek tapasztalatokat. Olyan érdekes témákban mélyültek el, mint például az atomoktól a bioszféráig, a világörökség értékeinek megismertetése, mikrokozmosz, fenntartható vízgazdálkodás, vagy a „drámai hulladék”, melyben a környezetvédelem, a német nyelv és a színjátszás fonódott össze. A MATEHETSZ támogatásával többször megszervezhettük a Tehetség hónapja programsorozatot.

2016. április 16-án Genius Loci Díjjal ismerte el a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) azokat a cégeket, amelyek aktívan támogatják a hazai tehetséggondozás ügyét. Iskolánk jelölése alapján a Colas Északkő Kft. igazgatójaként ifj. Cseh Zoltán vehette át a díjat. Az elismerést olyan hosszú távú tehetségtámogató programok érdemelték ki, amelyek a vállalkozások részéről a társadalmi felelősségvállalás jegyében, a cégek és a tehetséggondozó szervezetek közös munkájának eredményeként kínálnak fejlődési lehetőséget tehetséges fiataloknak. Iskolánk egyik fő oktatásfejlesztési célja a természettudományos, a környezeti és az újabb technikai ismeretek és készségek élményszerű és gyakorlatorientált fejlesztése, mely célok megvalósításához a Colas Északkő Kft. többször nyújtott szakmai segítséget és támogatást.

2017. október 1-jén iskolánk Európai Tehetségpont lett, s ezáltal az Európai Tehetségsegítő Hálózat részévé vált. Ekkor első ízben avattak Európai Tehetségpontokat, így különösen nagy a jelentősége, hogy a mi intézményünk a legelsők között válhatott azzá, s regisztrált Európai Tehetségpontként felkerült az Európai Tehetségtérképre. A rendkívül nagy elismerést jelentő cím iskolánk több évtizedes tehetséggondozó munkájának megkoronázása, egyben annak a leghitelesebb visszaigazolása, hogy intézményünk jó úton halad a jövőbemutató célok meghatározásában és azok megvalósításában. Óriási öröm és megtiszteltetés a fiatal tehetségekkel végzett közvetlen munkára fókuszáló intézményként iskolánk oktatói testülete és tanulói számára, hogy az Európai Tehetségponttá váláshoz szükséges követelményeket a legelsők között sikerült teljesítenie. Ezen kritériumok egybevágtak iskolánk több évtizedes törekvéseivel és gyakorlatával, hiszen a legfontosabbaknak a magas szintű tehetségsegítő munka mellett az egymás iránti nyitottságot, a nemzetközi kapcsolatépítésben és -tartásban való részvételi hajlandóságot, a jó gyakorlatok cseréjére törekvést és különböző nemzetközi projektekben való részvételi szándékot ítélték a Hálózatot megálmodó és működtető szakemberek. Intézményünk számára mindig is fontos volt, hogy innovatív szemlélettel rendelkezzen, újszerű tanítási módszereket alkalmazzon, s tapasztalatait megossza másokkal.

Gyakran elhangzik, hogy a 21. században kulcsfontosságú élő kapcsolatrendszerek és hálózatok kialakítása és ezek hatékony működtetése. A fentiekből kitűnik, hogy ennek a kiemelt jelentőségét intézményünk korábbi vezetői és tanárai már évtizedekkel korábban felismerték, s a mindenkori nevelőtestület és diákság töretlen lelkesedéssel és elkötelezettséggel munkálkodott és munkálkodik a nemzeti és nemzetközi együttműködések kereteinek megteremtésén, s ezen keretek minél gazdagabb tartalommal való megtöltésén. Ezek megvalósulása az iskolánkban nyárról nyárra megszervezett kulturális események kapcsán is látható.

Nyári kulturális programok a gimnázium épületében

A táj szépsége, a hely szelleme számos művészt csábított ide, közöttük az írókat is. Évről évre városunk, iskolánk és a kollégiumunk ad otthont az írótábornak. A Tokaji Írótábor Kuratóriuma és a város vezetése mindent megtesz azért, hogy baráti kapcsolat alakuljon ki a helyi lakosság, értelmiség és a tábor résztvevői között. A tábor keretében az iskolánk mellett található Millenniumi Irodalmi Emlékparkban minden évben márványtábla kerül felavatásra a legnagyobb magyar költők és írók tiszteletére. 2022-ben a 100 évvel ezelőtt született Fekete Gyula író emlékére Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész domborművét avatták fel, míg Antall István rádiós szerkesztő személyét és munkásságát Pogány Gábor Benő Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása idézi fel. Az Írótábor 50. évfordulója alkalmából Pogány Gábor Benő szobrát leplezték le az évfordulóra megújult Irodalmi Emlékparkban. A Tokaji Írótábor tanácskozásainak, plenáris üléseinek helyszíne hagyományosan intézményünk hátsó aulája, ahol évről évre megfordulnak nemzetünk irodalmi életének jeles képviselői, anyaországi és határon túli magyar alkotók.

A komolyzenei programok nyitányaként hagyományosan a Szent István Gimnázium Jubileumi Zenekarát köszönthetjük iskolánkban. A zenekar alapítója, Záborczki József zeneszerző 1918-ban Tokajban született, és családi kapcsolatai révén számos szállal kötődött Tokaj városához. 96 éves koráig nagy szeretettel őrizte tokaji emlékeit, s még idős korában is résztvevője volt a hangversenyeknek.

A Crescendo Nyári Akadémia 2014 óta Tokajban, s fő helyszínként iskolánk épületében tartja komolyzenei mesterkurzusát, melyre évről évre 5 kontinensről, 35-40 országból érkeznek résztvevők, akik a zenei fejlődésen túl megismerik városunkat, s viszik hírét hazájukba. Számos koncertre várják a komolyzenét szerető közönséget.

Tapasztalhatják a művészetkedvelő tokaji és környékbeli lakosok, hogy mindhárom – országos és nemzetközi jelentőségű – rendezvénysorozatra nagy szeretettel invitálták a szervezők az érdeklődőket, s belépőjegy fizetése nélkül a legmagasabb színvonalú művészeti élményben részesülhetünk kis városunkban.

Összegzés

Gyakran hallható igazság, mely soha nem volt aktuálisabb, mint ma, hogy Európa megjósolhatatlan kihívások előtt áll, melyek leküzdése szükségessé teszi az összefogást. Kontinensünk számára létfontosságú a versenyképesség megőrzése érdekében a tudás és az innováció, melyek letéteményesei a ma tehetségígéretei. Stratégiai jelentőségű, hogy a fiatalok, akik a holnap felnőttei és annak formálói lesznek, mennyire felkészülten várják és alakítják a jövőt. Mind Magyarországon, mind az Európai Unióban cél a tudásalapú társadalom, mely együtt jár a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, valamint a gazdasági növekedés és versenyképesség biztosítására vonatkozó elképzelésekkel. Iskolánk célja, hogy a 70 éves hagyományokat megőrizve, az elődök útmutatását követve, ugyanakkor a jelen és a jövő kihívásaihoz alkalmazkodva olyan fiatalokat bocsássunk útjukra, akik megállják helyüket a változó világban.

 

Horváthné Bócsi Ildikó
igazgatóhelyettes

 


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Telefon: +3647352026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/002


2024Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium